Zhang, Jin, Defu Lian, Haodi Zhang, Baoyun Wang, and Enhong Chen. 2023. “Query-Aware Quantization for Maximum Inner Product Search”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (4):4875-83. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25613.