Wang, Hongjun, Jiyuan Chen, Tong Pan, Zipei Fan, Xuan Song, Renhe Jiang, Lingyu Zhang, Yi Xie, Zhongyi Wang, and Boyuan Zhang. 2023. “Easy Begun Is Half Done: Spatial-Temporal Graph Modeling With ST-Curriculum Dropout”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (4):4668-75. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25590.