Mao, Xiaowei, Huaiyu Wan, Haomin Wen, Fan Wu, Jianbin Zheng, Yuting Qiang, Shengnan Guo, Lixia Wu, Haoyuan Hu, and Youfang Lin. 2023. “GMDNet: A Graph-Based Mixture Density Network for Estimating Packages’ Multimodal Travel Time Distribution”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (4):4561-68. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25578.