Li, Haoxuan, Quanyu Dai, Yuru Li, Yan Lyu, Zhenhua Dong, Xiao-Hua Zhou, and Peng Wu. 2023. “Multiple Robust Learning for Recommendation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (4):4417-25. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25562.