Chen, Gaode, Xinghua Zhang, Yijun Su, Yantong Lai, Ji Xiang, Junbo Zhang, and Yu Zheng. 2023. “Win-Win: A Privacy-Preserving Federated Framework for Dual-Target Cross-Domain Recommendation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (4):4149-56. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i4.25531.