Zhao, Jing, Ruiqin Xiong, Jian Zhang, Rui Zhao, Hangfan Liu, and Tiejun Huang. 2023. “Learning to Super-Resolve Dynamic Scenes for Neuromorphic Spike Camera”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (3):3579-87. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i3.25468.