Yuan, Xiaojian, Kejiang Chen, Jie Zhang, Weiming Zhang, Nenghai Yu, and Yang Zhang. 2023. “Pseudo Label-Guided Model Inversion Attack via Conditional Generative Adversarial Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (3):3349-57. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i3.25442.