Su, Shihao, Jianyun Xu, Huanyu Wang, Zhenwei Miao, Xin Zhan, Dayang Hao, and Xi Li. 2023. “PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (2):2339-47. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i2.25329.