He, Bangyan, Jian Liu, Yiming Li, Siyuan Liang, Jingzhi Li, Xiaojun Jia, and Xiaochun Cao. 2023. “Generating Transferable 3D Adversarial Point Cloud via Random Perturbation Factorization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (1):764-72. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i1.25154.