Guo, Yunfei, Fei Yin, Wei Feng, Xudong Yan, Tao Xue, Shuqi Mei, and Cheng-Lin Liu. 2023. “Social Relation Reasoning Based on Triangular Constraints”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (1):737-45. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i1.25151.