Dong, Xiaoyi, Jianmin Bao, Ting Zhang, Dongdong Chen, Weiming Zhang, Lu Yuan, Dong Chen, Fang Wen, Nenghai Yu, and Baining Guo. 2023. “PeCo: Perceptual Codebook for BERT Pre-Training of Vision Transformers”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (1):552-60. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i1.25130.