Wei, Mengting, Xingxun Jiang, Wenming Zheng, Yuan Zong, Cheng Lu, and Jiateng Liu. 2023. “CMNet: Contrastive Magnification Network for Micro-Expression Recognition”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (1):119-27. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i1.25083.