Lan, Yihuai, Lei Wang, Qiyuan Zhang, Yunshi Lan, Bing Tian Dai, Yan Wang, Dongxiang Zhang, and Ee-Peng Lim. 2022. “MWPToolkit: An Open-Source Framework for Deep Learning-Based Math Word Problem Solvers”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (11):13188-90. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21723.