Liu, Zelei, Yuanyuan Chen, Yansong Zhao, Han Yu, Yang Liu, Renyi Bao, Jinpeng Jiang, Zaiqing Nie, Qian Xu, and Qiang Yang. 2022. “Contribution-Aware Federated Learning for Smart Healthcare”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (11):12396-404. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21505.