Ding, Lei, Dengdeng Yu, Jinhan Xie, Wenxing Guo, Shenggang Hu, Meichen Liu, Linglong Kong, Hongsheng Dai, Yanchun Bao, and Bei Jiang. 2022. “Word Embeddings via Causal Inference: Gender Bias Reducing and Semantic Information Preserving”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (11):11864-72. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21443.