Xu, Liyan, Xuchao Zhang, Bo Zong, Yanchi Liu, Wei Cheng, Jingchao Ni, Haifeng Chen, Liang Zhao, and Jinho D. Choi. 2022. “Zero-Shot Cross-Lingual Machine Reading Comprehension via Inter-Sentence Dependency Graph”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (10):11538-46. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21407.