Tian, Bing, Yixin Cao, Yong Zhang, and Chunxiao Xing. 2022. “Debiasing NLU Models via Causal Intervention and Counterfactual Reasoning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (10):11376-84. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21389.