Tang, Jialong, Hongyu Lin, Meng Liao, Yaojie Lu, Xianpei Han, Le Sun, Weijian Xie, and Jin Xu. 2022. “Procedural Text Understanding via Scene-Wise Evolution”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (10):11367-75. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21388.