Qiu, Liang, Yizhou Zhao, Jinchao Li, Pan Lu, Baolin Peng, Jianfeng Gao, and Song-Chun Zhu. 2022. “ValueNet: A New Dataset for Human Value Driven Dialogue System”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (10):11183-91. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21368.