Li, Qintong, Piji Li, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, and Zhumin Chen. 2022. “Knowledge Bridging for Empathetic Dialogue Generation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (10):10993-1. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21347.