He, Wanwei, Yinpei Dai, Yinhe Zheng, Yuchuan Wu, Zheng Cao, Dermot Liu, Peng Jiang, Min Yang, Fei Huang, Luo Si, Jian Sun, and Yongbin Li. 2022. “GALAXY: A Generative Pre-Trained Model for Task-Oriented Dialog With Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (10):10749-57. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21320.