Guan, Yue, Zhengyi Li, Zhouhan Lin, Yuhao Zhu, Jingwen Leng, and Minyi Guo. 2022. “Block-Skim: Efficient Question Answering for Transformer”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (10):10710-19. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21316.