Chen, Jiangjie, Qiaoben Bao, Changzhi Sun, Xinbo Zhang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Yanghua Xiao, and Lei Li. 2022. “LOREN: Logic-Regularized Reasoning for Interpretable Fact Verification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (10):10482-91. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21291.