Zhou, Chendi, Ji Liu, Juncheng Jia, Jingbo Zhou, Yang Zhou, Huaiyu Dai, and Dejing Dou. 2022. “Efficient Device Scheduling With Multi-Job Federated Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (9):9971-79. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i9.21235.