Xie, Binhui, Longhui Yuan, Shuang Li, Chi Harold Liu, Xinjing Cheng, and Guoren Wang. 2022. “Active Learning for Domain Adaptation: An Energy-Based Approach”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (8):8708-16. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i8.20850.