Tan, Yue, Guodong Long, LU LIU, Tianyi Zhou, Qinghua Lu, Jing Jiang, and Chengqi Zhang. 2022. “FedProto: Federated Prototype Learning across Heterogeneous Clients”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (8):8432-40. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i8.20819.