Fang, Zhiyu, Xiaobin Zhu, Chun Yang, Zheng Han, Jingyan Qin, and Xu-Cheng Yin. 2022. “Learning Aligned Cross-Modal Representation for Generalized Zero-Shot Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (6):6605-13. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i6.20614.