Chen, Liang, Qianjin Du, Yihang Lou, Jianzhong He, Tao Bai, and Minghua Deng. 2022. “Mutual Nearest Neighbor Contrast and Hybrid Prototype Self-Training for Universal Domain Adaptation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (6):6248-57. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i6.20574.