Chen, Guanzheng, Jinyuan Fang, Zaiqiao Meng, Qiang Zhang, and Shangsong Liang. 2022. “Multi-Relational Graph Representation Learning With Bayesian Gaussian Process Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (5):5530-38. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i5.20492.