Zhan, Xianyuan, Haoran Xu, Yue Zhang, Xiangyu Zhu, Honglei Yin, and Yu Zheng. 2022. “DeepThermal: Combustion Optimization for Thermal Power Generating Units Using Offline Reinforcement Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (4):4680-88. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i4.20393.