Li, Shuangli, Jingbo Zhou, Tong Xu, Dejing Dou, and Hui Xiong. 2022. “GeomGCL: Geometric Graph Contrastive Learning for Molecular Property Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (4):4541-49. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i4.20377.