Ji, Jiahao, Jingyuan Wang, Zhe Jiang, Jiawei Jiang, and Hu Zhang. 2022. “STDEN: Towards Physics-Guided Neural Networks for Traffic Flow Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (4):4048-56. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i4.20322.