Bo, Deyu, Binbin Hu, Xiao Wang, Zhiqiang Zhang, Chuan Shi, and Jun Zhou. 2022. “Regularizing Graph Neural Networks via Consistency-Diversity Graph Augmentations”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (4):3913-21. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i4.20307.