Zhu, Yurui, Zeyu Xiao, Yanchi Fang, Xueyang Fu, Zhiwei Xiong, and Zheng-Jun Zha. 2022. “Efficient Model-Driven Network for Shadow Removal”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (3):3635-43. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i3.20276.