Zhou, Dongzhan, Xinchi Zhou, Di Hu, Hang Zhou, Lei Bai, Ziwei Liu, and Wanli Ouyang. 2022. “SepFusion: Finding Optimal Fusion Structures for Visual Sound Separation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (3):3544-52. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i3.20266.