Zhao, Yinuo, Kun Wu, Zhiyuan Xu, Zhengping Che, Qi Lu, Jian Tang, and Chi Harold Liu. 2022. “CADRE: A Cascade Deep Reinforcement Learning Framework for Vision-Based Autonomous Urban Driving”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (3):3481-89. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i3.20259.