Zhang, Xiang, Wanqing Zhao, Hangzai Luo, Jinye Peng, and Jianping Fan. 2022. “Class Guided Channel Weighting Network for Fine-Grained Semantic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (3):3344-52. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i3.20244.