Yu, Fang, Kun Huang, Meng Wang, Yuan Cheng, Wei Chu, and Li Cui. 2022. “Width & Depth Pruning for Vision Transformers”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (3):3143-51. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i3.20222.