Xiao, Yabo, Xiao Juan Wang, Dongdong Yu, Guoli Wang, Qian Zhang, and Mingshu HE. 2022. “AdaptivePose: Human Parts As Adaptive Points”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (3):2813-21. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i3.20185.