Xiao, Junbin, Angela Yao, Zhiyuan Liu, Yicong Li, Wei Ji, and Tat-Seng Chua. 2022. “Video As Conditional Graph Hierarchy for Multi-Granular Question Answering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (3):2804-12. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i3.20184.