Mao, Binjie, Xinbang Zhang, Lingfeng Wang, Qian Zhang, Shiming Xiang, and Chunhong Pan. 2022. “Learning from the Target: Dual Prototype Network for Few Shot Semantic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (2):1953-61. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i2.20090.