Liu, Zhenhuan, Liang Li, Huajie Jiang, Xin Jin, Dandan Tu, Shuhui Wang, and Zheng-Jun Zha. 2022. “Unsupervised Coherent Video Cartoonization With Perceptual Motion Consistency”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (2):1846-53. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i2.20078.