Liu, Xian, Rui Qian, Hang Zhou, Di Hu, Weiyao Lin, Ziwei Liu, Bolei Zhou, and Xiaowei Zhou. 2022. “Visual Sound Localization in the Wild by Cross-Modal Interference Erasing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (2):1801-9. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i2.20073.