Liu, Lin, Shanxin Yuan, Jianzhuang Liu, Xin Guo, Youliang Yan, and Qi Tian. 2022. “SiamTrans: Zero-Shot Multi-Frame Image Restoration With Pre-Trained Siamese Transformers”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (2):1747-55. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i2.20067.