Lin, Yiyang, Bowei Zeng, Yifeng Wang, Yang Chen, Zijie Fang, Jian Zhang, Xiangyang Ji, Haoqian Wang, and Yongbing Zhang. 2022. “Unpaired Multi-Domain Stain Transfer for Kidney Histopathological Images”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (2):1630-37. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i2.20054.