Li, Yiming, Linghui Zhu, Xiaojun Jia, Yong Jiang, Shu-Tao Xia, and Xiaochun Cao. 2022. “Defending Against Model Stealing via Verifying Embedded External Features”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (2):1464-72. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i2.20036.