Li, Shichao, Zechun Liu, Zhiqiang Shen, and Kwang-Ting Cheng. 2022. “Stereo Neural Vernier Caliper”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (2):1376-85. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i2.20026.