Duan, Jinghai, Le Wang, Chengjiang Long, Sanping Zhou, Fang Zheng, Liushuai Shi, and Gang Hua. 2022. “Complementary Attention Gated Network for Pedestrian Trajectory Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (1):542-50. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i1.19933.