Dai, Feng, Bin Chen, Hang Xu, Yike Ma, Xiaodong Li, Bailan Feng, Peng Yuan, Chenggang Yan, and Qiang Zhao. 2022. “Unbiased IoU for Spherical Image Object Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (1):508-15. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i1.19929.