Chen, Xiaohua, Yucan Zhou, Dayan Wu, Wanqian Zhang, Yu Zhou, Bo Li, and Weiping Wang. 2022. “Imagine by Reasoning: A Reasoning-Based Implicit Semantic Data Augmentation for Long-Tailed Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (1):356-64. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i1.19912.